Synag 1 Synag 2 Synag 3 Final
29.12.2023
Anna
25.01.2024
Penşenbe
13.02.2024
Sişenbe
21.02.2024
Çarşenbe
Aşgabat şäheri
Magtymguly şaýoly 73-nji jaýy, "Türkmenistan" söwda merkezi
Aşgabat şäheri
Şahamçasy
Parahat 1 ýaşaýyş toplumy, 1953-nji (Ýaşlar) köçesi, 144-nji jaýy
Änew şäheri
Şahamçasy
Azatlyk köçesi, 15-nji jaýy
Okuwlar
Iňlis Dili “Kids 6”

Iňlis dili “Kids 6” kursuny tamamlan diňleýjiler degişliligi beýan etmegi, tassyklamagy, maslahat soramagy, rugsat soramagy, daşary ýurt dilleri we tagamlary barada gürrüň açmagy, wagty (dowamlylygyň) beýan etmegi, başarnyklaryň (öten zamanda) beýan etmegi, etmek isleýän zatlaryň barada gürrüň etmegi öwrenerler.

Çagalar üçin matematika

Kiçi ýaşly çagalar üçin Matematikanyň birinji, ikinji, üçünji we dördünji kurslaryny tamamlan diňleýjiler orta mekdepleriň 4-nji, 5-nji we 6-njy synp meýilnamalarynyň esasy temalaryny özleşdirip bilerler.

Kurslarda diňleýjiler arifmetikanyň esaslaryny, köpeltmek tablisasyny, sütünleýin mysallary, mysallary yzygiderlikde çözmegi öwrener.

Elementar Funksiýalar we Geometriýanyň Başlangyçlary

“Matematika II” kursuny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň çuňňurlygyna aralaşyp başlarlar. Bu kursda diňleýjiler geometrýa degişli: geometriýanyň esasy düşünjeleri we üçburçluklara degişli mysallar bilen, algebra degişli bolsa: kwadrat we n-nji derejeli kökler, kwadrat deňlemeler we deňsizlikler, modul bilen baglanşykly deňlemeler we deňsizlikler, görkezijili deňlemeler, funksiýalara we kwadrat funksiýalara degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Grafika 2D

"Kompýuter II– Adobe Photoshop, Coreldraw” kursyny tamamlan diňleýjiler Adobe Photoshop programmasynyň kömegi bilen suratlaryň üstünde işläp bilerler, Coreldraw programmasynyň kömegi bilen bolsa mahabatlandyrma işlerini taýýarlap bilerler. 

Iňlis dili “Kids 1”

Iňlis dili “Kids 1” kursuny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşlygy, salamlaşmagy, başgalary tanatmagy, sada sözlemleri düzüp bilmegi we sada  soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habar gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler.

Iňlis Dili “Kids 3”

Iňlis dili “Kids 3” kursuny tamamlan diňleýjiler has kynrak sözlemler gurmagy, mylakatly jogaplar bermegi, zatlary mukdaryny beýan etmegi, düýnki we şugünki howa barada gürrüň açmagy, ýaşaýan ýeriň barada sorag-jogap alyşmagy, kärler we iş ýerleri barada gürleşmegi, adamlary deňeşdirmegi öwrenerler.

Arhitektur Çyzuw

“Kompýuter III – AutoCAD” kursyny tamamlan diňleýjiler 2 ölçegli (2D) we 3 ölçegli (3D) çyzgylary çyzyp bilerler.

Iňlis Diliniň Amalyýet Okuwy

“Iňlis dili – Practical Course” kursyny tamamlan diňleýjiler kurs möhletiniň dowamynda birnäçe temalarda maslahatlaşylýan pikiriň peýdaly ýa-da peýdasyz taraplarynyň özleşdirilenligi sebäpli iňlis dilinde öz pikirlerini aňsatlyk bilen beýan edip bilerler.

“Niveaustufe B2”

Nemes dili “Niveaustufe B2” kursuny tamamlan diňleýjiler nemes diliniň sözlem gurluşlaryny has içgin öwrenip bilerler. Daşary ýurtly raýatlar bilen uzak möhletli gürrüňdeşligi alyp baryp bilerler, uly tekstleri  ýazyp bilerler. Berlen temalar boýunça has giňişleýin pikirlerini aňladyp bilerler, gündelik durmuş bilen bagly maglumatlary aňsatlyk bilen düşündirip bilerler. Iş bilen bagly terminlere düşünip we olary ulanyp özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap temalar barada öz pikirlerini beýan edip bilerler.

Intermediate

“Iňlis dili – Intermediate”  kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň söz gurluşyny has içgin öwrenip özleşdirip bilerler. Daşary ýurtly ynsanlar bilen birnäçe tema hakynda  uzyn möhletli gürleşip bilerler, çylşyrymly sözlemleri okap düşünip bilerler. Bellenen temalarda düşünjelerini has giňişleýin aýdyp bilerler, gündelik durmuşymyzyň birnäçe bölümlerinde aňsatlyk bilen düşünişip bilerler,  işi bilen baglanyşykly terminleri bilerler we  bu terminleri ulanyp  özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap syýasy temalar barada negatif ýa-da pozitif öz düşünjelerini beýan edip bilerler.

Iňlis dili “Kids Starter”

Iňlis dili “Kids Starter” kursuny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň  elipbiýini, 1-den 20-ä çenli sanamagy, öz adyny aýtmagy, käbir reňkleriň atlaryny aýtmagy, “Bu näme?” ýaly örän ýönekeý soraglary soramagy, käbir haýwanlaryň atlaryny aýtmagy, käbir kärleriň atlaryny, käbir mekdep esbaplarynyň atlaryny öwrenerler.

Trigonometriýanyň Esaslary we Üçburçluklar

“Matematika III” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: gönüburçly, deňýaňly we deňtaraply üçbuçluklar, üçburçlugyň medianasy, bissektrisasy we beýikligi, üçbuçlygyň meýdany we meňzeşlik nyşanlary mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: trigonometriýa, logarifmiki deňlemeler we deňsizlikler we polinom mowzugyna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Çäreler
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
Golden Bookmark

“Golden Bookmark” - bu okamak bäsleşigi. Bu bäsleşik her ýyl Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen bilim merkezimizde geçirilýär.

Her tapgyrda bäsleşige dürli žanrlardaky kitaplar hödürlenýär. Bu bäsleşige hödürlenýän kitaplaryň üç dilde, ýagny türkmen, rus we iňlis dillerindedigini hem belläp geçmek gerek. Bäsleşige gatnaşanlar saýlan kitabyny okandan soň, kitapdaky tekstiň manysyna, berlen faktlara hem-de pikirlere nähili derejede düşünendiklerine baha berýän ýörite synag tabşyrýarlar. Bu bäsleşik biziň okuw merkezimiziň diňleýjileriniň arasynda 2016-njy ýyldan bäri her tapgyr geçirilip gelýär. Bäsleşigiň maksady ýaşlary kitaphana medeniýeti bilen tanyşdyrmak we diňleýjilerimizde okamaga bolan söýgini has-da artdyrmak bolup durýar.

 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
Talent Show

Dürli psihologlaryň tejribesine esaslanyp, döredijiligiň we sportyň çagalara diňe bir öz mümkinçiliklerini açmak we özlerini tapmak üçin kömek etýändigi subut edildi. Okuwçylarymyzyň zehinini ösdürmek we ýaşlara durmuş ýoluna ugrukdyrmak üçin “Talent Show” atly gyzykly programma taýýarladyk. 

Gujurly Bilim Merkezi bilim merkeziniň diwarlarynyň arasynda tomus möwsüminde her ýyl diňleýjileriň arasynda talant şow geçirilýär. Uly göwrümli ýaryşa taýýarlyk tomusky okuw möwsüminde geçirilýär we dabaranyň uly finaly tomsuň ahyrynda geçirilýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylyň birinji tapgyrynda konkurs üçin 200 töweregi kandidat ýüz tutdy, şolaryň arasynda indiki tapgyra 50 dalaşgärler saýlandy. Soň bolsa 3 ýeňiji saýlanyldy. Bu çäre TMÝG we Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen geçirildi.

Ýöne muňa garamazdan, gatnaşyjylaryň hemmesi begendiler, sebäbi ýüzlerçe deň-duşlarynyň we abraýly emin agzalarynyň öňünde uly sahnada çykyş etmek bilen, bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandylar. Şeýle hem, bu - üçin döredijilik agşamlary we döredijilikli adamlar toparyndakylar, dostlar we mugallymlar bilen uly konserta repetisiýalary boldy. Şeýlelik bilen, çagalara özlerini beýan etmek we zehinlerini we hakyky isleglerini açmak üçin ajaýyp pursat boldy we bu ýaryşyň netijesinde çagalara we ýaşlara zehinlerini görkezmäge we ösdürmäge we geljekki hünärmenleri kesgitlemäge kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden ynanýarys.

 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
Sport

Çagalaryň ruhuny we bedenini terbiýelemekde sport örän möhüm ýer alýar. Şol sebäpli bilim merkezimizde köp sanly sport çäreleri we ýaryşlar geçirýäris: futbol, tennis we stol tennisi.

Sport çäreleri, türgenleşikler we ýaryşlar okuwyň we ýaşlaryň ösmegi üçin täsirli we özüne çekiji usuldyr. Topar oýunlaryna gatnaşyp, çaga okuwda we gündelik durmuşda möhüm ähmiýete eýe bolmak bilen birlikde saglyga we psihologiki ýagdaýa oňyn täsir edýär.

 • Chatterbox
 • Chatterbox
 • Chatterbox
Chatterbox

Iňlis dilini bilmek we beýleki dil höwesjeňleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin gürleşmek klubyňyz “ChatterBox”-a hoş geldiňiz.

Biziň wezipämiz, iňlis dilini öwrenip, beýlekilerden tejribe alyp we dowamly baglanyşyk gurup boljak, goldaw beriji we özüne çekiji gurşaw döretmekdir. Söhbetdeşlere gürleşmek islänlerinde mikrofon berilýär.

Iň işjeň gatnaşyjyny ses bermek arkaly saýlanýar we günüň "chatterbox-y" hökmünde sylaglanýar. Gyzykly soraglar, gyzykly meseleler we çäreler gatnaşyjylary höweslendirýär. Ýeňijilere we 3 gezek gatnaşýanlara Chatterbox agzalygy barada şahadatnama berilýär. Jemgyýetimize goşulmaga we biziň bilen bu gyzykly dil öwreniş syýahatyna başlamaga çagyrýarys. Geliň, söhbet edeliň!

 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
Jadyly ses

Jadyly ses - bu Gujurly Bilim merkeziniň diňleýjileriniň talantlaryny we aýdym-saz ukyplaryny ýüze çykarmak we sungata bolan söýgülerini artdyrmak üçin her tapgyr gurnalýan bäsleşikdir!

Eger siz hem biziň diňleýjimiz bolýan bolsaňyz, aýdym aýtmaga ukybyňyz bar bolsa we saz sungatynda özüňizi kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz onda biz size garaşýarys!

Mugallymlar
 • Amanmyrat Atayev
  Amanmyrat Atayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: kitap okamak, futbol, kino görmek

 • Aygul Ashyrova
  Aygul Ashyrova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 5+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: özüňi kämilleşdirmek barada kitap okamak, syýahat etmek

 • Aynur Matjikova
  Aynur Matjikova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 5+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Magistr derejesi.

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, surat çekmek we tans etmek

 • Ayjemal Akmuhammedova
  Ayjemal Akmuhammedova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi, terjimeçi

  Güýmenjeleri: psihologiýa kitaplaryny okamak

 • Rowshen Myratgulyyev
  Rowshen Myratgulyyev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, gitara çalmak

 • Merdan Amanyazov
  Merdan Amanyazov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 20+ ýyl 

  Bilimi: ýokary

  Güýmenjeleri: basketbol, tehnologiýa

Wideolar
GBM Talant ýaryşy
Hytaý Täze ýyly
Gujurly bilim merkezi
Gujurly bilim merkezini halaýaryn
Änew şahamçamyza hoş geldiňiz
GBM Futbol Kubogy