Synag 1 Synag 2 Synag 3 Final
28.06.2024
Anna
23.07.2024
Sişenbe
09.08.2024
Anna
17.08.2024
Şenbe
Aşgabat şäheri
Magtymguly şaýoly 73-nji jaýy, "Türkmenistan" söwda merkezi
Aşgabat şäheri
Şahamçasy
Parahat 1 ýaşaýyş toplumy, 1953-nji (Ýaşlar) köçesi, 144-nji jaýy
Änew şäheri
Şahamçasy
Azatlyk köçesi, 15-nji jaýy
Okuwlar
Iňlis Dili “Kids 5”

Iňlis dili “Kids 5” kursuny tamamlan diňleýjiler zatlary san we mukdarda aýtmagy, deňeşdirmegi we öz pikirini beýan etmegi, dynç alyş günleri barada gürrüň açmagy, halaýan we halamaýan zatlaryny beýan etmegi, pasyllary we howalary barada gürrüň etmegi we öz pikirini aýtmagy, ýoldaşyndan daşary ýurtda bolup görenligi barada gürrüň açmagy öwrenerler.

Intermediate

“Iňlis dili – Intermediate”  kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň söz gurluşyny has içgin öwrenip özleşdirip bilerler. Daşary ýurtly ynsanlar bilen birnäçe tema hakynda  uzyn möhletli gürleşip bilerler, çylşyrymly sözlemleri okap düşünip bilerler. Bellenen temalarda düşünjelerini has giňişleýin aýdyp bilerler, gündelik durmuşymyzyň birnäçe bölümlerinde aňsatlyk bilen düşünişip bilerler,  işi bilen baglanyşykly terminleri bilerler we  bu terminleri ulanyp  özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap syýasy temalar barada negatif ýa-da pozitif öz düşünjelerini beýan edip bilerler.

Algebra We Analiziň Başlangyçlary we Aýlanma Jisimleri

“Matematika V” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpgranlyklar we aýlanma jisimleri mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: funksiýanyň predeli we önümi, kesgitli we kesgitsiz integrallar, faktorial, kombinatorika, binom-nýuton, ähtimallyklar teoriýasy mowzuklaryna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Yzygiderlikler We Dörtburçluklar

“Matematika IV” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpburçluklar we dörtburçluklar, töwerek we tegelek mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: kompleks sanlar, jem we köpeltmek belgisi, arifmetiki we geometriki progressiýa mowzugyna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

“Iňlis Dili – Advanced”

“Iňlis dili – Advanced” kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis dilini aýdyň we ýalňyşsyz  ulanyp bilmek derejesine eýe bolarlar. Diňleýjiler birnäçe temada daşary ýurtly ynsanlar bilen uzyn möhletli gepleşikleri ýerine ýetirip bilerler, her hili temada kitaplary okap aňsatlyk bilen düşünip ýa-da düşündirip bilerler, göçme manyly sözleriň manylaryny has ýeňil düşünerler, giňişleýin we çylşyrymly abzaslary okap, özleşdirip, aňsatlyk bilen düşündirip bilerler. Iňlis dilini jemgyýetimizde her hili pudaklarda arkaýyn ulanyp bilerler. Hem-de öz pikirlerini iňlis dilinde beýan edip bilerler.

Web Programmirleme

“Web Programmirleme” kursyny tamamlan diňleýjiler web ulgamynda ulanylýan programmirleme usullaryny, maglumat ammaryny emele getirmek, maglumatlary ýygnamak we işläp taýýarlamak ýaly möhüm tilsimleri öwrenerler. Mundan daşary hem diňleýjiler döwrebap web tehnologiýalar bilen tanyşdyrylar we bu tehnologiýalaryň degişli ulanyş ýerleri barada doly maglumat beriler.

Başlangyç kompýuter sowatlylygy

“Kompýuter I – Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel” kursyny üstünlikli tamamlan diňleýjiler kompýuter tilsimatynyň başlangyç maglumatlaryny biler, resminamalaryň üstünde Microsoft WORD programmasynyň kömegi bilen işläp biler, kepilnamalary, gutlag hatlaryny, tablisalar bilen baglanyşykly hemme işleri  taýýarlap bilerler, Microsoft Excel programmasynyň kömegi bilen bolsa hasabat işlerini ýerine ýetirip biler. 

“Niveaustufe B1”

Nemes dili “Niveaustufe B1”  kursuny tamamlan diňleýjiler gündelik işleri barasynda daşary ýurtly raýatlar bilen  aňsatlyk bilen düşünşip bilerler,  täze öwrenen sözlem gurluşlary bilen çylşyrymly bolmadyk abzaslary düşünip we ýazyp bilerler. Diňleýjiler bermek isleýän maglumatlaryny aňsatlyk bilen  düşündirip,   kyn tekstlere düşünip bilerler we özleri we gyzyklanmalary barda söhbetdeşlik edip bilerler.  Maglumatlary bökdençsiz aýtmagy başaryp bilerler.

Iňlis Diliniň Amalyýet Okuwy

“Iňlis dili – Practical Course” kursyny tamamlan diňleýjiler kurs möhletiniň dowamynda birnäçe temalarda maslahatlaşylýan pikiriň peýdaly ýa-da peýdasyz taraplarynyň özleşdirilenligi sebäpli iňlis dilinde öz pikirlerini aňsatlyk bilen beýan edip bilerler.

SAT

SAT – Bu ýokary okuw mekdeplerine giriş synagynyň bir görnüşi bolup, dil öwrenijileriň ýokary bilim almag taýýynlyk derejesini ölçeýär.

SAT synagynyň beýleki iňlis dilini biliş derejäňi barlaýan synaglardan tapawudy munda matematika bölüminiň hem bolmagydyr. Şonuň üçin SAT kursunyň dowamynda diňleýjileri iňlis dili bölümine hem-de matematika bölümine aýry-aýry mugallymlar taýýarlar. TOEFL testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Şeýle-de diňleýjiler hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen dil başarnyklaryny ösdürip bilerler.

Iňlis Dili “Kids 3”

Iňlis dili “Kids 3” kursuny tamamlan diňleýjiler has kynrak sözlemler gurmagy, mylakatly jogaplar bermegi, zatlary mukdaryny beýan etmegi, düýnki we şugünki howa barada gürrüň açmagy, ýaşaýan ýeriň barada sorag-jogap alyşmagy, kärler we iş ýerleri barada gürleşmegi, adamlary deňeşdirmegi öwrenerler.

Iňlis dili “Kids Starter”

Iňlis dili “Kids Starter” kursuny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň  elipbiýini, 1-den 20-ä çenli sanamagy, öz adyny aýtmagy, käbir reňkleriň atlaryny aýtmagy, “Bu näme?” ýaly örän ýönekeý soraglary soramagy, käbir haýwanlaryň atlaryny aýtmagy, käbir kärleriň atlaryny, käbir mekdep esbaplarynyň atlaryny öwrenerler.

Çäreler
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
Golden Bookmark

“Golden Bookmark” - bu okamak bäsleşigi. Bu bäsleşik her ýyl Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen bilim merkezimizde geçirilýär.

Her tapgyrda bäsleşige dürli žanrlardaky kitaplar hödürlenýär. Bu bäsleşige hödürlenýän kitaplaryň üç dilde, ýagny türkmen, rus we iňlis dillerindedigini hem belläp geçmek gerek. Bäsleşige gatnaşanlar saýlan kitabyny okandan soň, kitapdaky tekstiň manysyna, berlen faktlara hem-de pikirlere nähili derejede düşünendiklerine baha berýän ýörite synag tabşyrýarlar. Bu bäsleşik biziň okuw merkezimiziň diňleýjileriniň arasynda 2016-njy ýyldan bäri her tapgyr geçirilip gelýär. Bäsleşigiň maksady ýaşlary kitaphana medeniýeti bilen tanyşdyrmak we diňleýjilerimizde okamaga bolan söýgini has-da artdyrmak bolup durýar.

 • Chatterbox
 • Chatterbox
 • Chatterbox
Chatterbox

Iňlis dilini bilmek we beýleki dil höwesjeňleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin gürleşmek klubyňyz “ChatterBox”-a hoş geldiňiz.

Biziň wezipämiz, iňlis dilini öwrenip, beýlekilerden tejribe alyp we dowamly baglanyşyk gurup boljak, goldaw beriji we özüne çekiji gurşaw döretmekdir. Söhbetdeşlere gürleşmek islänlerinde mikrofon berilýär.

Iň işjeň gatnaşyjyny ses bermek arkaly saýlanýar we günüň "chatterbox-y" hökmünde sylaglanýar. Gyzykly soraglar, gyzykly meseleler we çäreler gatnaşyjylary höweslendirýär. Ýeňijilere we 3 gezek gatnaşýanlara Chatterbox agzalygy barada şahadatnama berilýär. Jemgyýetimize goşulmaga we biziň bilen bu gyzykly dil öwreniş syýahatyna başlamaga çagyrýarys. Geliň, söhbet edeliň!

 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
Jadyly ses

Jadyly ses - bu Gujurly Bilim merkeziniň diňleýjileriniň talantlaryny we aýdym-saz ukyplaryny ýüze çykarmak we sungata bolan söýgülerini artdyrmak üçin her tapgyr gurnalýan bäsleşikdir!

Eger siz hem biziň diňleýjimiz bolýan bolsaňyz, aýdym aýtmaga ukybyňyz bar bolsa we saz sungatynda özüňizi kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz onda biz size garaşýarys!

 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
Talent Show

Dürli psihologlaryň tejribesine esaslanyp, döredijiligiň we sportyň çagalara diňe bir öz mümkinçiliklerini açmak we özlerini tapmak üçin kömek etýändigi subut edildi. Okuwçylarymyzyň zehinini ösdürmek we ýaşlara durmuş ýoluna ugrukdyrmak üçin “Talent Show” atly gyzykly programma taýýarladyk. 

Gujurly Bilim Merkezi bilim merkeziniň diwarlarynyň arasynda tomus möwsüminde her ýyl diňleýjileriň arasynda talant şow geçirilýär. Uly göwrümli ýaryşa taýýarlyk tomusky okuw möwsüminde geçirilýär we dabaranyň uly finaly tomsuň ahyrynda geçirilýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylyň birinji tapgyrynda konkurs üçin 200 töweregi kandidat ýüz tutdy, şolaryň arasynda indiki tapgyra 50 dalaşgärler saýlandy. Soň bolsa 3 ýeňiji saýlanyldy. Bu çäre TMÝG we Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen geçirildi.

Ýöne muňa garamazdan, gatnaşyjylaryň hemmesi begendiler, sebäbi ýüzlerçe deň-duşlarynyň we abraýly emin agzalarynyň öňünde uly sahnada çykyş etmek bilen, bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandylar. Şeýle hem, bu - üçin döredijilik agşamlary we döredijilikli adamlar toparyndakylar, dostlar we mugallymlar bilen uly konserta repetisiýalary boldy. Şeýlelik bilen, çagalara özlerini beýan etmek we zehinlerini we hakyky isleglerini açmak üçin ajaýyp pursat boldy we bu ýaryşyň netijesinde çagalara we ýaşlara zehinlerini görkezmäge we ösdürmäge we geljekki hünärmenleri kesgitlemäge kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden ynanýarys.

 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
Sport

Çagalaryň ruhuny we bedenini terbiýelemekde sport örän möhüm ýer alýar. Şol sebäpli bilim merkezimizde köp sanly sport çäreleri we ýaryşlar geçirýäris: futbol, tennis we stol tennisi.

Sport çäreleri, türgenleşikler we ýaryşlar okuwyň we ýaşlaryň ösmegi üçin täsirli we özüne çekiji usuldyr. Topar oýunlaryna gatnaşyp, çaga okuwda we gündelik durmuşda möhüm ähmiýete eýe bolmak bilen birlikde saglyga we psihologiki ýagdaýa oňyn täsir edýär.

Mugallymlar
 • Merdan Amanyazov
  Merdan Amanyazov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 20+ ýyl 

  Bilimi: ýokary

  Güýmenjeleri: basketbol, tehnologiýa

 • Rowshen Myratgulyyev
  Rowshen Myratgulyyev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, gitara çalmak

 • Maksat Ashyrov
  Maksat Ashyrov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: futbol, kitap okamak, bilýard, bagbançylyk

 • Amanmyrat Atayev
  Amanmyrat Atayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: kitap okamak, futbol, kino görmek

 • Jennet Gochamanova
  Jennet Gochamanova
  Hytaý dili mugallymy

  Iş tejribesi: 5+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: bagbançylyk, nahar bişirmek, sungat we saz, kitap okamak, ýoga

 • Dovletgeldi Rejepov
  Dovletgeldi Rejepov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary

  Güýmenjeleri: kitap okamak, aýdym bilen meşgullanmak, futbol oýnamak

Wideolar
Mugallymlar
GBM Talant ýaryşy
Hytaý Täze ýyly
Gujurly bilim merkezi
Gujurly bilim merkezini halaýaryn
Änew şahamçamyza hoş geldiňiz