Ýazylyşyk nobaty
Aşgabat şäheri
Aşgabat şäheri
Şahamçasy
Änew şäheri
Şahamçasy
UNW PRH ANW
Häzirki nobat
Häzirki nobat
Häzirki nobat
Soňky nobat
Soňky nobat
Soňky nobat
* Nobat belgisi diňe alan günüňizde we ýeriňizde ýörgünlidir.
* Nobat belgisini geçiren ýagdaýyňyzda täzeden nobat belgisi alynmalydyr.
Synag 1 Synag 2 Synag 3 Final
28.03.2024
Penşenbe
25.04.2024
Penşenbe
13.05.2024
Duşenbe
22.05.2024
Çarşenbe
Aşgabat şäheri
Magtymguly şaýoly 73-nji jaýy, "Türkmenistan" söwda merkezi
Aşgabat şäheri
Şahamçasy
Parahat 1 ýaşaýyş toplumy, 1953-nji (Ýaşlar) köçesi, 144-nji jaýy
Änew şäheri
Şahamçasy
Azatlyk köçesi, 15-nji jaýy
Okuwlar
Çagalar üçin Iňlis Dili

Iňlis dili (Çagalar üçin) okuwy 6-11 ýaşly çagalar üçin niýetlenendir. Makasatnamalar düzülende iňlis diliniň  özboluşly häsiýeti göz öňünde tutulyp, Diýarymyzda we Beýik Britaniýanyň okuw mekdeplerinde giňden ulanylýan iň ygtybarly, iň kämil okuw kitaplary we gollanmalary peýdalanyldy. Çagalaryň ýaş aýratynlyklaryny göz öňünde tutmak bilen sapaklaryň dowamynda oýunlar, aýdymlar we sahnalar hem maksatnama goşuldy.

Elementar Funksiýalar we Geometriýanyň Başlangyçlary

“Matematika II” kursuny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň çuňňurlygyna aralaşyp başlarlar. Bu kursda diňleýjiler geometrýa degişli: geometriýanyň esasy düşünjeleri we üçburçluklara degişli mysallar bilen, algebra degişli bolsa: kwadrat we n-nji derejeli kökler, kwadrat deňlemeler we deňsizlikler, modul bilen baglanşykly deňlemeler we deňsizlikler, görkezijili deňlemeler, funksiýalara we kwadrat funksiýalara degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Rus Dili başlaýanlar üçin

“Русский язык для начинающих” tapgyryny üstünlikli özleşdiren diňleýijiler:  

- dürli temalar boýunça: salamlaşmak – sagbollaşmak, ӧz durmuşy hakynda, maşgala, duşuşyk,  telefon arkaly gürleşmek hakynda öz ara gürrüňdeş bolmagy, diňleýiji öz dostlary hakynda, ýaşaýan şäheri hakynda, öz watany hakynda, synpdaşlary hakynda dürli gürrüňleri bermegi;

- gramatikanyň esaslaryndan: Настоящее время глагола, существительные, сказуемое, подежи, суффиксы, приставки, местоимения, Главные /Второстепенные члены предложения ýaly materiallary sӧzlemlerde we söhbetdeşlik arkaly bolsa sözleýişde ulanmagy öwrenerler.

“Iňlis Dili – Beginner”

“Iňlis dili – Beginner” kursyny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşmagy, salamlaşmagy, şahsy maglumatlary aýdyp bilmegi, sada sözlemler düzüp bilmegi we sada soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habaryň gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler. Sada sözlemler bilen daşary ýurtly raýatlar bilen gürrüňdeş bolup bilerler, sada sözlemleri ýazyp ýada okap bilerler, günlük durmuşymyzda gerek bolan gepleşikleri aýdyp bilerler, özüni ýa-da ýanyndaky birini tanadyp biler.

“Niveaustufe C1”

Nemes dili “Niveaustufe C1” kursuny tamamlan diňeýjiler nemes dilini ýalňyşsyz ulanyp bilmek derejesine  eýe bolarlar. Diňleýjiler  birnäçe temalar boýunça daşary ýurtly raýatlar bilen uzyn gepleşikleri alyp baryp bilerler, dürli temalar boýunça boýunça kitaplary okap, oňa aňsatlyk bilen düşünip bilerler, giňişleýin we çylşyrymly abzaslary okap, oňa aňsatlyk bilen düşünip bilerler we göçme manyly sözlere düşünip bilerler. Diňleýjiler ele alan bilimlerini ýurdumyzyň dürli pudaklarynda ulanyp bilerler.

Başlangyç kompýuter sowatlylygy

“Kompýuter I – Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel” kursyny üstünlikli tamamlan diňleýjiler kompýuter tilsimatynyň başlangyç maglumatlaryny biler, resminamalaryň üstünde Microsoft WORD programmasynyň kömegi bilen işläp biler, kepilnamalary, gutlag hatlaryny, tablisalar bilen baglanyşykly hemme işleri  taýýarlap bilerler, Microsoft Excel programmasynyň kömegi bilen bolsa hasabat işlerini ýerine ýetirip biler. 

“Niveaustufe A2”

Nemes dili “Niveaustufe A2” kursuny tamamlan diňleýjiler sada abzaslary ýazyp bilerler, A1 kursundaky geçilenleri gysga wagtyň içinde özleşdirerler, öwrenen zaman şekilleri bilen özlerini tanadyp bilerler, öten zaman, geljek zaman, häzirki zaman şekillerinde gürrüň berip bilerler, gyzyklanmalary barada gürrüňdeşlik geçirip bilerler.

Intermediate

“Iňlis dili – Intermediate”  kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň söz gurluşyny has içgin öwrenip özleşdirip bilerler. Daşary ýurtly ynsanlar bilen birnäçe tema hakynda  uzyn möhletli gürleşip bilerler, çylşyrymly sözlemleri okap düşünip bilerler. Bellenen temalarda düşünjelerini has giňişleýin aýdyp bilerler, gündelik durmuşymyzyň birnäçe bölümlerinde aňsatlyk bilen düşünişip bilerler,  işi bilen baglanyşykly terminleri bilerler we  bu terminleri ulanyp  özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap syýasy temalar barada negatif ýa-da pozitif öz düşünjelerini beýan edip bilerler.

Programmirlemäniň Esaslary

“Programmirleme Dilleri” kursyny tamamlan diňleýjiler programmirleme dilleri we programma düzme tilsimleriniň içgin syrlary bilen tanyşdyrylar. Programmirleme dilleriň aýratynlyklary, taslama düzmegiň ädimleri, programmanyň dogrulygyny barlamagyň usullary ýaly goşmaça möhüm maglumatlary öwrenerler. Mundan başga-da, diňleýji algoritmler dünýäsinden birnäçe belli algoritmler bilen tanyşar, algoritm düzmegiň we seljermegiň ýollaryny öwrener.

Iňlis dili “Kids 1”

Iňlis dili “Kids 1” kursuny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşlygy, salamlaşmagy, başgalary tanatmagy, sada sözlemleri düzüp bilmegi we sada  soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habar gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler.

Yzygiderlikler We Dörtburçluklar

“Matematika IV” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpburçluklar we dörtburçluklar, töwerek we tegelek mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: kompleks sanlar, jem we köpeltmek belgisi, arifmetiki we geometriki progressiýa mowzugyna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Grafika 2D

"Kompýuter II– Adobe Photoshop, Coreldraw” kursyny tamamlan diňleýjiler Adobe Photoshop programmasynyň kömegi bilen suratlaryň üstünde işläp bilerler, Coreldraw programmasynyň kömegi bilen bolsa mahabatlandyrma işlerini taýýarlap bilerler. 

Çäreler
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
Sport

Çagalaryň ruhuny we bedenini terbiýelemekde sport örän möhüm ýer alýar. Şol sebäpli bilim merkezimizde köp sanly sport çäreleri we ýaryşlar geçirýäris: futbol, tennis we stol tennisi.

Sport çäreleri, türgenleşikler we ýaryşlar okuwyň we ýaşlaryň ösmegi üçin täsirli we özüne çekiji usuldyr. Topar oýunlaryna gatnaşyp, çaga okuwda we gündelik durmuşda möhüm ähmiýete eýe bolmak bilen birlikde saglyga we psihologiki ýagdaýa oňyn täsir edýär.

 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
Talent Show

Dürli psihologlaryň tejribesine esaslanyp, döredijiligiň we sportyň çagalara diňe bir öz mümkinçiliklerini açmak we özlerini tapmak üçin kömek etýändigi subut edildi. Okuwçylarymyzyň zehinini ösdürmek we ýaşlara durmuş ýoluna ugrukdyrmak üçin “Talent Show” atly gyzykly programma taýýarladyk. 

Gujurly Bilim Merkezi bilim merkeziniň diwarlarynyň arasynda tomus möwsüminde her ýyl diňleýjileriň arasynda talant şow geçirilýär. Uly göwrümli ýaryşa taýýarlyk tomusky okuw möwsüminde geçirilýär we dabaranyň uly finaly tomsuň ahyrynda geçirilýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylyň birinji tapgyrynda konkurs üçin 200 töweregi kandidat ýüz tutdy, şolaryň arasynda indiki tapgyra 50 dalaşgärler saýlandy. Soň bolsa 3 ýeňiji saýlanyldy. Bu çäre TMÝG we Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen geçirildi.

Ýöne muňa garamazdan, gatnaşyjylaryň hemmesi begendiler, sebäbi ýüzlerçe deň-duşlarynyň we abraýly emin agzalarynyň öňünde uly sahnada çykyş etmek bilen, bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandylar. Şeýle hem, bu - üçin döredijilik agşamlary we döredijilikli adamlar toparyndakylar, dostlar we mugallymlar bilen uly konserta repetisiýalary boldy. Şeýlelik bilen, çagalara özlerini beýan etmek we zehinlerini we hakyky isleglerini açmak üçin ajaýyp pursat boldy we bu ýaryşyň netijesinde çagalara we ýaşlara zehinlerini görkezmäge we ösdürmäge we geljekki hünärmenleri kesgitlemäge kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden ynanýarys.

 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
Golden Bookmark

“Golden Bookmark” - bu okamak bäsleşigi. Bu bäsleşik her ýyl Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen bilim merkezimizde geçirilýär.

Her tapgyrda bäsleşige dürli žanrlardaky kitaplar hödürlenýär. Bu bäsleşige hödürlenýän kitaplaryň üç dilde, ýagny türkmen, rus we iňlis dillerindedigini hem belläp geçmek gerek. Bäsleşige gatnaşanlar saýlan kitabyny okandan soň, kitapdaky tekstiň manysyna, berlen faktlara hem-de pikirlere nähili derejede düşünendiklerine baha berýän ýörite synag tabşyrýarlar. Bu bäsleşik biziň okuw merkezimiziň diňleýjileriniň arasynda 2016-njy ýyldan bäri her tapgyr geçirilip gelýär. Bäsleşigiň maksady ýaşlary kitaphana medeniýeti bilen tanyşdyrmak we diňleýjilerimizde okamaga bolan söýgini has-da artdyrmak bolup durýar.

 • Chatterbox
 • Chatterbox
 • Chatterbox
Chatterbox

Iňlis dilini bilmek we beýleki dil höwesjeňleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin gürleşmek klubyňyz “ChatterBox”-a hoş geldiňiz.

Biziň wezipämiz, iňlis dilini öwrenip, beýlekilerden tejribe alyp we dowamly baglanyşyk gurup boljak, goldaw beriji we özüne çekiji gurşaw döretmekdir. Söhbetdeşlere gürleşmek islänlerinde mikrofon berilýär.

Iň işjeň gatnaşyjyny ses bermek arkaly saýlanýar we günüň "chatterbox-y" hökmünde sylaglanýar. Gyzykly soraglar, gyzykly meseleler we çäreler gatnaşyjylary höweslendirýär. Ýeňijilere we 3 gezek gatnaşýanlara Chatterbox agzalygy barada şahadatnama berilýär. Jemgyýetimize goşulmaga we biziň bilen bu gyzykly dil öwreniş syýahatyna başlamaga çagyrýarys. Geliň, söhbet edeliň!

 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
Jadyly ses

Jadyly ses - bu Gujurly Bilim merkeziniň diňleýjileriniň talantlaryny we aýdym-saz ukyplaryny ýüze çykarmak we sungata bolan söýgülerini artdyrmak üçin her tapgyr gurnalýan bäsleşikdir!

Eger siz hem biziň diňleýjimiz bolýan bolsaňyz, aýdym aýtmaga ukybyňyz bar bolsa we saz sungatynda özüňizi kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz onda biz size garaşýarys!

Mugallymlar
 • Amanmyrat Atayev
  Amanmyrat Atayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: kitap okamak, futbol, kino görmek

 • Merdan Amanyazov
  Merdan Amanyazov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 20+ ýyl 

  Bilimi: ýokary

  Güýmenjeleri: basketbol, tehnologiýa

 • Aynur Matjikova
  Aynur Matjikova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 5+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Magistr derejesi.

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, surat çekmek we tans etmek

 • Aygul Ashyrova
  Aygul Ashyrova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 5+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: özüňi kämilleşdirmek barada kitap okamak, syýahat etmek

 • Serdar Babayev
  Serdar Babayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: futbol, kitap okamak

 • Ayjemal Akmuhammedova
  Ayjemal Akmuhammedova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi, terjimeçi

  Güýmenjeleri: psihologiýa kitaplaryny okamak

Wideolar
Mugallymlar
GBM Talant ýaryşy
Hytaý Täze ýyly
Gujurly bilim merkezi
Gujurly bilim merkezini halaýaryn
Änew şahamçamyza hoş geldiňiz