Synag 1 Synag 2 Synag 3 Final
28.03.2024
Penşenbe
25.04.2024
Penşenbe
13.05.2024
Duşenbe
22.05.2024
Çarşenbe
Aşgabat şäheri
Magtymguly şaýoly 73-nji jaýy, "Türkmenistan" söwda merkezi
Aşgabat şäheri
Şahamçasy
Parahat 1 ýaşaýyş toplumy, 1953-nji (Ýaşlar) köçesi, 144-nji jaýy
Änew şäheri
Şahamçasy
Azatlyk köçesi, 15-nji jaýy
Okuwlar
Algebra We Analiziň Başlangyçlary we Aýlanma Jisimleri

“Matematika V” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpgranlyklar we aýlanma jisimleri mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: funksiýanyň predeli we önümi, kesgitli we kesgitsiz integrallar, faktorial, kombinatorika, binom-nýuton, ähtimallyklar teoriýasy mowzuklaryna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

TOEFL

TOEFL – doly görnüşde “Test Of English as a Foreign Language” bolup, “Daşary ýurt dili hökmünde iňlis dili synagy” diýmegi aňladýar. Häzirki wagtda internet üsti bilen geçirilýän TOEFL IBT synagy esasy synag görnüşinde bolmagynda galýar.

“Iňlis dili – TOEFL” kursunyň dowamynda diňleýjilere TOEFL testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Diňleýjiler ilki mini testleriň soňra edil hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen diňlemek, okap düşünmek, gepleşik we ýazmak ýaly dil başarnyklaryny ösdürip bilerler. Şeýle-de synagda gabat gelip biljek täze sözler we düzme ýazmagyň yzygiderliligi, pikirleriňi barada ýörite sapaklar geçirler.

Arhitektur Çyzuw

“Kompýuter III – AutoCAD” kursyny tamamlan diňleýjiler 2 ölçegli (2D) we 3 ölçegli (3D) çyzgylary çyzyp bilerler.

“Niveaustufe B1”

Nemes dili “Niveaustufe B1”  kursuny tamamlan diňleýjiler gündelik işleri barasynda daşary ýurtly raýatlar bilen  aňsatlyk bilen düşünşip bilerler,  täze öwrenen sözlem gurluşlary bilen çylşyrymly bolmadyk abzaslary düşünip we ýazyp bilerler. Diňleýjiler bermek isleýän maglumatlaryny aňsatlyk bilen  düşündirip,   kyn tekstlere düşünip bilerler we özleri we gyzyklanmalary barda söhbetdeşlik edip bilerler.  Maglumatlary bökdençsiz aýtmagy başaryp bilerler.

Iňlis Dili “Kids 6”

Iňlis dili “Kids 6” kursuny tamamlan diňleýjiler degişliligi beýan etmegi, tassyklamagy, maslahat soramagy, rugsat soramagy, daşary ýurt dilleri we tagamlary barada gürrüň açmagy, wagty (dowamlylygyň) beýan etmegi, başarnyklaryň (öten zamanda) beýan etmegi, etmek isleýän zatlaryň barada gürrüň etmegi öwrenerler.

Çagalar üçin Iňlis Dili

Iňlis dili (Çagalar üçin) okuwy 6-11 ýaşly çagalar üçin niýetlenendir. Makasatnamalar düzülende iňlis diliniň  özboluşly häsiýeti göz öňünde tutulyp, Diýarymyzda we Beýik Britaniýanyň okuw mekdeplerinde giňden ulanylýan iň ygtybarly, iň kämil okuw kitaplary we gollanmalary peýdalanyldy. Çagalaryň ýaş aýratynlyklaryny göz öňünde tutmak bilen sapaklaryň dowamynda oýunlar, aýdymlar we sahnalar hem maksatnama goşuldy.

Yzygiderlikler We Dörtburçluklar

“Matematika IV” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpburçluklar we dörtburçluklar, töwerek we tegelek mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: kompleks sanlar, jem we köpeltmek belgisi, arifmetiki we geometriki progressiýa mowzugyna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Iňlis Dili “Kids 3”

Iňlis dili “Kids 3” kursuny tamamlan diňleýjiler has kynrak sözlemler gurmagy, mylakatly jogaplar bermegi, zatlary mukdaryny beýan etmegi, düýnki we şugünki howa barada gürrüň açmagy, ýaşaýan ýeriň barada sorag-jogap alyşmagy, kärler we iş ýerleri barada gürleşmegi, adamlary deňeşdirmegi öwrenerler.

“Iňlis Dili – Beginner”

“Iňlis dili – Beginner” kursyny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşmagy, salamlaşmagy, şahsy maglumatlary aýdyp bilmegi, sada sözlemler düzüp bilmegi we sada soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habaryň gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler. Sada sözlemler bilen daşary ýurtly raýatlar bilen gürrüňdeş bolup bilerler, sada sözlemleri ýazyp ýada okap bilerler, günlük durmuşymyzda gerek bolan gepleşikleri aýdyp bilerler, özüni ýa-da ýanyndaky birini tanadyp biler.

Iňlis dili “Kids 1”

Iňlis dili “Kids 1” kursuny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşlygy, salamlaşmagy, başgalary tanatmagy, sada sözlemleri düzüp bilmegi we sada  soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habar gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler.

“Niveaustufe C1”

Nemes dili “Niveaustufe C1” kursuny tamamlan diňeýjiler nemes dilini ýalňyşsyz ulanyp bilmek derejesine  eýe bolarlar. Diňleýjiler  birnäçe temalar boýunça daşary ýurtly raýatlar bilen uzyn gepleşikleri alyp baryp bilerler, dürli temalar boýunça boýunça kitaplary okap, oňa aňsatlyk bilen düşünip bilerler, giňişleýin we çylşyrymly abzaslary okap, oňa aňsatlyk bilen düşünip bilerler we göçme manyly sözlere düşünip bilerler. Diňleýjiler ele alan bilimlerini ýurdumyzyň dürli pudaklarynda ulanyp bilerler.

SAT

SAT – Bu ýokary okuw mekdeplerine giriş synagynyň bir görnüşi bolup, dil öwrenijileriň ýokary bilim almag taýýynlyk derejesini ölçeýär.

SAT synagynyň beýleki iňlis dilini biliş derejäňi barlaýan synaglardan tapawudy munda matematika bölüminiň hem bolmagydyr. Şonuň üçin SAT kursunyň dowamynda diňleýjileri iňlis dili bölümine hem-de matematika bölümine aýry-aýry mugallymlar taýýarlar. TOEFL testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Şeýle-de diňleýjiler hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen dil başarnyklaryny ösdürip bilerler.

Çäreler
 • Chatterbox
 • Chatterbox
 • Chatterbox
Chatterbox

Iňlis dilini bilmek we beýleki dil höwesjeňleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin gürleşmek klubyňyz “ChatterBox”-a hoş geldiňiz.

Biziň wezipämiz, iňlis dilini öwrenip, beýlekilerden tejribe alyp we dowamly baglanyşyk gurup boljak, goldaw beriji we özüne çekiji gurşaw döretmekdir. Söhbetdeşlere gürleşmek islänlerinde mikrofon berilýär.

Iň işjeň gatnaşyjyny ses bermek arkaly saýlanýar we günüň "chatterbox-y" hökmünde sylaglanýar. Gyzykly soraglar, gyzykly meseleler we çäreler gatnaşyjylary höweslendirýär. Ýeňijilere we 3 gezek gatnaşýanlara Chatterbox agzalygy barada şahadatnama berilýär. Jemgyýetimize goşulmaga we biziň bilen bu gyzykly dil öwreniş syýahatyna başlamaga çagyrýarys. Geliň, söhbet edeliň!

 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
Jadyly ses

Jadyly ses - bu Gujurly Bilim merkeziniň diňleýjileriniň talantlaryny we aýdym-saz ukyplaryny ýüze çykarmak we sungata bolan söýgülerini artdyrmak üçin her tapgyr gurnalýan bäsleşikdir!

Eger siz hem biziň diňleýjimiz bolýan bolsaňyz, aýdym aýtmaga ukybyňyz bar bolsa we saz sungatynda özüňizi kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz onda biz size garaşýarys!

 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
Golden Bookmark

“Golden Bookmark” - bu okamak bäsleşigi. Bu bäsleşik her ýyl Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen bilim merkezimizde geçirilýär.

Her tapgyrda bäsleşige dürli žanrlardaky kitaplar hödürlenýär. Bu bäsleşige hödürlenýän kitaplaryň üç dilde, ýagny türkmen, rus we iňlis dillerindedigini hem belläp geçmek gerek. Bäsleşige gatnaşanlar saýlan kitabyny okandan soň, kitapdaky tekstiň manysyna, berlen faktlara hem-de pikirlere nähili derejede düşünendiklerine baha berýän ýörite synag tabşyrýarlar. Bu bäsleşik biziň okuw merkezimiziň diňleýjileriniň arasynda 2016-njy ýyldan bäri her tapgyr geçirilip gelýär. Bäsleşigiň maksady ýaşlary kitaphana medeniýeti bilen tanyşdyrmak we diňleýjilerimizde okamaga bolan söýgini has-da artdyrmak bolup durýar.

 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
Sport

Çagalaryň ruhuny we bedenini terbiýelemekde sport örän möhüm ýer alýar. Şol sebäpli bilim merkezimizde köp sanly sport çäreleri we ýaryşlar geçirýäris: futbol, tennis we stol tennisi.

Sport çäreleri, türgenleşikler we ýaryşlar okuwyň we ýaşlaryň ösmegi üçin täsirli we özüne çekiji usuldyr. Topar oýunlaryna gatnaşyp, çaga okuwda we gündelik durmuşda möhüm ähmiýete eýe bolmak bilen birlikde saglyga we psihologiki ýagdaýa oňyn täsir edýär.

 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
Talent Show

Dürli psihologlaryň tejribesine esaslanyp, döredijiligiň we sportyň çagalara diňe bir öz mümkinçiliklerini açmak we özlerini tapmak üçin kömek etýändigi subut edildi. Okuwçylarymyzyň zehinini ösdürmek we ýaşlara durmuş ýoluna ugrukdyrmak üçin “Talent Show” atly gyzykly programma taýýarladyk. 

Gujurly Bilim Merkezi bilim merkeziniň diwarlarynyň arasynda tomus möwsüminde her ýyl diňleýjileriň arasynda talant şow geçirilýär. Uly göwrümli ýaryşa taýýarlyk tomusky okuw möwsüminde geçirilýär we dabaranyň uly finaly tomsuň ahyrynda geçirilýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylyň birinji tapgyrynda konkurs üçin 200 töweregi kandidat ýüz tutdy, şolaryň arasynda indiki tapgyra 50 dalaşgärler saýlandy. Soň bolsa 3 ýeňiji saýlanyldy. Bu çäre TMÝG we Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen geçirildi.

Ýöne muňa garamazdan, gatnaşyjylaryň hemmesi begendiler, sebäbi ýüzlerçe deň-duşlarynyň we abraýly emin agzalarynyň öňünde uly sahnada çykyş etmek bilen, bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandylar. Şeýle hem, bu - üçin döredijilik agşamlary we döredijilikli adamlar toparyndakylar, dostlar we mugallymlar bilen uly konserta repetisiýalary boldy. Şeýlelik bilen, çagalara özlerini beýan etmek we zehinlerini we hakyky isleglerini açmak üçin ajaýyp pursat boldy we bu ýaryşyň netijesinde çagalara we ýaşlara zehinlerini görkezmäge we ösdürmäge we geljekki hünärmenleri kesgitlemäge kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden ynanýarys.

Mugallymlar
 • Dovletgeldi Rejepov
  Dovletgeldi Rejepov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary

  Güýmenjeleri: kitap okamak, aýdym bilen meşgullanmak, futbol oýnamak

 • Serdar Babayev
  Serdar Babayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: futbol, kitap okamak

 • Ayjemal Akmuhammedova
  Ayjemal Akmuhammedova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi, terjimeçi

  Güýmenjeleri: psihologiýa kitaplaryny okamak

 • Amanmyrat Atayev
  Amanmyrat Atayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: kitap okamak, futbol, kino görmek

 • Rowshen Myratgulyyev
  Rowshen Myratgulyyev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, gitara çalmak

 • Maksat Ashyrov
  Maksat Ashyrov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: futbol, kitap okamak, bilýard, bagbançylyk

Wideolar
Mugallymlar
GBM Talant ýaryşy
Hytaý Täze ýyly
Gujurly bilim merkezi
Gujurly bilim merkezini halaýaryn
Änew şahamçamyza hoş geldiňiz