Synag 1 Synag 2 Synag 3 Final
28.06.2024
Anna
23.07.2024
Sişenbe
09.08.2024
Anna
17.08.2024
Şenbe
Aşgabat şäheri
Magtymguly şaýoly 73-nji jaýy, "Türkmenistan" söwda merkezi
Aşgabat şäheri
Şahamçasy
Parahat 1 ýaşaýyş toplumy, 1953-nji (Ýaşlar) köçesi, 144-nji jaýy
Änew şäheri
Şahamçasy
Azatlyk köçesi, 15-nji jaýy
Okuwlar
“Niveaustufe A1”

Nemes dili “Niveaustufe A1” kursuny tamamlan diňleýjiler nemes diliniň umumy temalary bolan tanyşlygy, salamlaşmagy, şahsy maglumatlay aýdyp bilmegi, sada sözlemleri düzüp bilmegi we sada soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habar gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler. Sada sözlemler sözlemler bilen daşary ýurtly raýatlar bilen gürrüňdeş bolup bilerler, sada sözlemleri ýazyp ýa-da okap bilerler, gündelik durmuşymyzda gerek bolan gepleşikleri aýdyp bilerler, özüni we ýanyndaky birini tanyşdyryp bilerler.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) – bu, edil TOEFL ýaly, iňlis dilini biliş derejäňi ölçeýän halkara synagdyr. IELTS iki görnüşli synag hödürleýär: biri Akademiki, beýlekisi Umumy Barlag. Ýokary okuwa ýa-da işe girjek bolanyňyzda onuň esasan akademiki görnüşiniň netijeleri talap edilýär. IELTS diňlemek, okap düşünmek, gepleşik we ýazmak  ukyplaryňy barlaýan 4 bölümden ybaratdyr.

“Iňlis dili – IELTS” kursunyň dowamynda diňleýjilere IELTS testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Şeýle-de diňleýjiler hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen dil başarnyklaryny ösdürip bilerler.

Çagalar üçin matematika

Kiçi ýaşly çagalar üçin Matematikanyň birinji, ikinji, üçünji we dördünji kurslaryny tamamlan diňleýjiler orta mekdepleriň 4-nji, 5-nji we 6-njy synp meýilnamalarynyň esasy temalaryny özleşdirip bilerler.

Kurslarda diňleýjiler arifmetikanyň esaslaryny, köpeltmek tablisasyny, sütünleýin mysallary, mysallary yzygiderlikde çözmegi öwrener.

Grafika 3D

“Kompýuter IV – 3DS Max” kursyny tamamlan diňleýjiler 3 ölçegli (3D) modelleri taýýarlap bilerler.

Rus Dili dowam etýänler üçin

“Русский язык для продолжающих” tapgyryny üstünlikli özleşdiren diňleýijiler:

- has çuňlaşdyrylan sözler we söz düzümlerini ulanmagy we çylşyrymly tekstler bilen işlemegi, dürli temalarda ýagny wagtlar, türkmen toýlary hakynda, senenama, dünýä ýurtlary we şäherleri hakynda, eserler hakynda, keseller we hassalar, otel, restoran, teatr, konsert, muzeý, galereýa ýaly temalarda öz ara gürrüňdeşlik geçirmegi hem de ýazuw arkaly ýazyp has içgin özleşdirmegi;

- gramatikanyň esaslaryndan: существительные, сказуемое, местоимения, Настоящее, Прошедшее, Будущее время глагола, Главные/Второстепенные члены предложения, Прямая речь, словосочитание ýaly materiallary sözleýişde we ýazuwda ulanmagy öwrenerler.

Arhitektur Çyzuw

“Kompýuter III – AutoCAD” kursyny tamamlan diňleýjiler 2 ölçegli (2D) we 3 ölçegli (3D) çyzgylary çyzyp bilerler.

SAT

SAT – Bu ýokary okuw mekdeplerine giriş synagynyň bir görnüşi bolup, dil öwrenijileriň ýokary bilim almag taýýynlyk derejesini ölçeýär.

SAT synagynyň beýleki iňlis dilini biliş derejäňi barlaýan synaglardan tapawudy munda matematika bölüminiň hem bolmagydyr. Şonuň üçin SAT kursunyň dowamynda diňleýjileri iňlis dili bölümine hem-de matematika bölümine aýry-aýry mugallymlar taýýarlar. TOEFL testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Şeýle-de diňleýjiler hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen dil başarnyklaryny ösdürip bilerler.

“Niveaustufe B1”

Nemes dili “Niveaustufe B1”  kursuny tamamlan diňleýjiler gündelik işleri barasynda daşary ýurtly raýatlar bilen  aňsatlyk bilen düşünşip bilerler,  täze öwrenen sözlem gurluşlary bilen çylşyrymly bolmadyk abzaslary düşünip we ýazyp bilerler. Diňleýjiler bermek isleýän maglumatlaryny aňsatlyk bilen  düşündirip,   kyn tekstlere düşünip bilerler we özleri we gyzyklanmalary barda söhbetdeşlik edip bilerler.  Maglumatlary bökdençsiz aýtmagy başaryp bilerler.

Web Programmirleme

“Web Programmirleme” kursyny tamamlan diňleýjiler web ulgamynda ulanylýan programmirleme usullaryny, maglumat ammaryny emele getirmek, maglumatlary ýygnamak we işläp taýýarlamak ýaly möhüm tilsimleri öwrenerler. Mundan daşary hem diňleýjiler döwrebap web tehnologiýalar bilen tanyşdyrylar we bu tehnologiýalaryň degişli ulanyş ýerleri barada doly maglumat beriler.

“Iňlis Dili – Elementary”

“Iňlis dili – Elementary” kursyny tamamlan diňleýjiler sada abzaslary ýazyp bilerler, beginner kursundaky geçilenleri gysga wagtyň içinde özleşdirerler, öwrenen zaman işlikleri bilen özlerini tanadyp bilerler, dükanlardan harytlary satyn alyp bilerler, bahalar barada pikirlerini sada sözlemler bilen aýdyp bilerler, geçmiş zaman, geljek zaman, häzirki zaman işliklerinde gürrüň berip bilerler, ukyplary hakkynda gürläp bilerler (ability-CAN), sanalýan we sanalmaýan jisimleri tapawut edip bilerler, jisimler ýa-da adamlary sypatlandyrmagyň derejelerini aýdyp bilerler.

Elementar Funksiýalar we Geometriýanyň Başlangyçlary

“Matematika II” kursuny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň çuňňurlygyna aralaşyp başlarlar. Bu kursda diňleýjiler geometrýa degişli: geometriýanyň esasy düşünjeleri we üçburçluklara degişli mysallar bilen, algebra degişli bolsa: kwadrat we n-nji derejeli kökler, kwadrat deňlemeler we deňsizlikler, modul bilen baglanşykly deňlemeler we deňsizlikler, görkezijili deňlemeler, funksiýalara we kwadrat funksiýalara degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Intermediate

“Iňlis dili – Intermediate”  kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň söz gurluşyny has içgin öwrenip özleşdirip bilerler. Daşary ýurtly ynsanlar bilen birnäçe tema hakynda  uzyn möhletli gürleşip bilerler, çylşyrymly sözlemleri okap düşünip bilerler. Bellenen temalarda düşünjelerini has giňişleýin aýdyp bilerler, gündelik durmuşymyzyň birnäçe bölümlerinde aňsatlyk bilen düşünişip bilerler,  işi bilen baglanyşykly terminleri bilerler we  bu terminleri ulanyp  özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap syýasy temalar barada negatif ýa-da pozitif öz düşünjelerini beýan edip bilerler.

Çäreler
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
 • Sport
Sport

Çagalaryň ruhuny we bedenini terbiýelemekde sport örän möhüm ýer alýar. Şol sebäpli bilim merkezimizde köp sanly sport çäreleri we ýaryşlar geçirýäris: futbol, tennis we stol tennisi.

Sport çäreleri, türgenleşikler we ýaryşlar okuwyň we ýaşlaryň ösmegi üçin täsirli we özüne çekiji usuldyr. Topar oýunlaryna gatnaşyp, çaga okuwda we gündelik durmuşda möhüm ähmiýete eýe bolmak bilen birlikde saglyga we psihologiki ýagdaýa oňyn täsir edýär.

 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
 • Jadyly ses
Jadyly ses

Jadyly ses - bu Gujurly Bilim merkeziniň diňleýjileriniň talantlaryny we aýdym-saz ukyplaryny ýüze çykarmak we sungata bolan söýgülerini artdyrmak üçin her tapgyr gurnalýan bäsleşikdir!

Eger siz hem biziň diňleýjimiz bolýan bolsaňyz, aýdym aýtmaga ukybyňyz bar bolsa we saz sungatynda özüňizi kämilleşdirmek isleýän bolsaňyz onda biz size garaşýarys!

 • Chatterbox
 • Chatterbox
 • Chatterbox
Chatterbox

Iňlis dilini bilmek we beýleki dil höwesjeňleri bilen aragatnaşyk gurmak üçin gürleşmek klubyňyz “ChatterBox”-a hoş geldiňiz.

Biziň wezipämiz, iňlis dilini öwrenip, beýlekilerden tejribe alyp we dowamly baglanyşyk gurup boljak, goldaw beriji we özüne çekiji gurşaw döretmekdir. Söhbetdeşlere gürleşmek islänlerinde mikrofon berilýär.

Iň işjeň gatnaşyjyny ses bermek arkaly saýlanýar we günüň "chatterbox-y" hökmünde sylaglanýar. Gyzykly soraglar, gyzykly meseleler we çäreler gatnaşyjylary höweslendirýär. Ýeňijilere we 3 gezek gatnaşýanlara Chatterbox agzalygy barada şahadatnama berilýär. Jemgyýetimize goşulmaga we biziň bilen bu gyzykly dil öwreniş syýahatyna başlamaga çagyrýarys. Geliň, söhbet edeliň!

 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
 • Talent Show
Talent Show

Dürli psihologlaryň tejribesine esaslanyp, döredijiligiň we sportyň çagalara diňe bir öz mümkinçiliklerini açmak we özlerini tapmak üçin kömek etýändigi subut edildi. Okuwçylarymyzyň zehinini ösdürmek we ýaşlara durmuş ýoluna ugrukdyrmak üçin “Talent Show” atly gyzykly programma taýýarladyk. 

Gujurly Bilim Merkezi bilim merkeziniň diwarlarynyň arasynda tomus möwsüminde her ýyl diňleýjileriň arasynda talant şow geçirilýär. Uly göwrümli ýaryşa taýýarlyk tomusky okuw möwsüminde geçirilýär we dabaranyň uly finaly tomsuň ahyrynda geçirilýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylyň birinji tapgyrynda konkurs üçin 200 töweregi kandidat ýüz tutdy, şolaryň arasynda indiki tapgyra 50 dalaşgärler saýlandy. Soň bolsa 3 ýeňiji saýlanyldy. Bu çäre TMÝG we Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen geçirildi.

Ýöne muňa garamazdan, gatnaşyjylaryň hemmesi begendiler, sebäbi ýüzlerçe deň-duşlarynyň we abraýly emin agzalarynyň öňünde uly sahnada çykyş etmek bilen, bahasyna ýetip bolmajak tejribe gazandylar. Şeýle hem, bu - üçin döredijilik agşamlary we döredijilikli adamlar toparyndakylar, dostlar we mugallymlar bilen uly konserta repetisiýalary boldy. Şeýlelik bilen, çagalara özlerini beýan etmek we zehinlerini we hakyky isleglerini açmak üçin ajaýyp pursat boldy we bu ýaryşyň netijesinde çagalara we ýaşlara zehinlerini görkezmäge we ösdürmäge we geljekki hünärmenleri kesgitlemäge kömek edip biljekdigimize tüýs ýürekden ynanýarys.

 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
 • Golden Bookmark
Golden Bookmark

“Golden Bookmark” - bu okamak bäsleşigi. Bu bäsleşik her ýyl Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň goldawy bilen bilim merkezimizde geçirilýär.

Her tapgyrda bäsleşige dürli žanrlardaky kitaplar hödürlenýär. Bu bäsleşige hödürlenýän kitaplaryň üç dilde, ýagny türkmen, rus we iňlis dillerindedigini hem belläp geçmek gerek. Bäsleşige gatnaşanlar saýlan kitabyny okandan soň, kitapdaky tekstiň manysyna, berlen faktlara hem-de pikirlere nähili derejede düşünendiklerine baha berýän ýörite synag tabşyrýarlar. Bu bäsleşik biziň okuw merkezimiziň diňleýjileriniň arasynda 2016-njy ýyldan bäri her tapgyr geçirilip gelýär. Bäsleşigiň maksady ýaşlary kitaphana medeniýeti bilen tanyşdyrmak we diňleýjilerimizde okamaga bolan söýgini has-da artdyrmak bolup durýar.

Mugallymlar
 • Merdan Amanyazov
  Merdan Amanyazov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 20+ ýyl 

  Bilimi: ýokary

  Güýmenjeleri: basketbol, tehnologiýa

 • Ayjemal Akmuhammedova
  Ayjemal Akmuhammedova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi, terjimeçi

  Güýmenjeleri: psihologiýa kitaplaryny okamak

 • Rowshen Myratgulyyev
  Rowshen Myratgulyyev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 10+ ýyl

  Bilimi: ýokary. Iňlis dili hünäri boýunça dilçi

  Güýmenjeleri: Kitap okamak, gitara çalmak

 • Aygul Ashyrova
  Aygul Ashyrova
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 5+ ýyl 

  Bilimi: Magistr derejesi

  Güýmenjeleri: özüňi kämilleşdirmek barada kitap okamak, syýahat etmek

 • Maksat Ashyrov
  Maksat Ashyrov
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: futbol, kitap okamak, bilýard, bagbançylyk

 • Serdar Babayev
  Serdar Babayev
  Iňlis dili mugallymy

  Iş tejribesi: 15+ ýyl 

  Bilimi: ýokary. Dilçi

  Güýmenjeleri: futbol, kitap okamak

Wideolar
Mugallymlar
GBM Talant ýaryşy
Hytaý Täze ýyly
Gujurly bilim merkezi
Gujurly bilim merkezini halaýaryn
Änew şahamçamyza hoş geldiňiz