Okuwlar
“Iňlis Dili – Beginner”

“Iňlis dili – Beginner” kursyny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşmagy, salamlaşmagy, şahsy maglumatlary aýdyp bilmegi, sada sözlemler düzüp bilmegi we sada soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habaryň gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler. Sada sözlemler bilen daşary ýurtly raýatlar bilen gürrüňdeş bolup bilerler, sada sözlemleri ýazyp ýada okap bilerler, günlük durmuşymyzda gerek bolan gepleşikleri aýdyp bilerler, özüni ýa-da ýanyndaky birini tanadyp biler.

“Iňlis Dili – Elementary”

“Iňlis dili – Elementary” kursyny tamamlan diňleýjiler sada abzaslary ýazyp bilerler, beginner kursundaky geçilenleri gysga wagtyň içinde özleşdirerler, öwrenen zaman işlikleri bilen özlerini tanadyp bilerler, dükanlardan harytlary satyn alyp bilerler, bahalar barada pikirlerini sada sözlemler bilen aýdyp bilerler, geçmiş zaman, geljek zaman, häzirki zaman işliklerinde gürrüň berip bilerler, ukyplary hakkynda gürläp bilerler (ability-CAN), sanalýan we sanalmaýan jisimleri tapawut edip bilerler, jisimler ýa-da adamlary sypatlandyrmagyň derejelerini aýdyp bilerler.

“Iňlis Dili – Pre Intermediate”

“Iňlis dili – Pre Intermediate” kursyny tamamlan diňleýjiler günlük işleri mynasybetli daşary ýurtly raýatlar bilen aňsatlyk bilen düşünişip bilerler, täze öwrenen söz gurluşlary bilen has çylşyrymly bolmaýan abzaslary okap öwrenip özleşdirip bilerler, dili aýdyň ulanylan ýazgylaryň, abzaslaryň öwretmek isleýän manylaryny aňsatlyk  bilen düşünip bilerler, meşgullanýan işi bilen baglanyşykly kyn abzaslarada düşünip bilerler, daşary ýurtlarda syýahatlarda bolup biljek kynçylyklary ýeňillik bilen, bökdençsiz ýeňip geçip bilerler, başyndan geçen wakalary gürrüň berip bilerler.

Intermediate

“Iňlis dili – Intermediate”  kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň söz gurluşyny has içgin öwrenip özleşdirip bilerler. Daşary ýurtly ynsanlar bilen birnäçe tema hakynda  uzyn möhletli gürleşip bilerler, çylşyrymly sözlemleri okap düşünip bilerler. Bellenen temalarda düşünjelerini has giňişleýin aýdyp bilerler, gündelik durmuşymyzyň birnäçe bölümlerinde aňsatlyk bilen düşünişip bilerler,  işi bilen baglanyşykly terminleri bilerler we  bu terminleri ulanyp  özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap syýasy temalar barada negatif ýa-da pozitif öz düşünjelerini beýan edip bilerler.

Iňlis Dili – Upper Intermediate

“Iňlis dili – Upper Intermediate” kursyny tamamlan diňleýjiler iňlis dilini aýdyň we ýalňyşsyz  ulanyp bilmek derejesine eýe bolarlar. Diňleýjiler birnäçe temada daşary ýurtly ynsanlar bilen uzyn möhletli gepleşikleri ýerine ýetirip bilerler, her hili temada kitaplary okap aňsatlyk bilen düşünip ýa-da düşündirip bilerler, göçme manyly sözleriň manylaryny has ýeňil düşünerler, giňişleýin we çylşyrymly abzaslary okap özleşdirip aňsatlyk bilen düşündirip bilerler, iňlis dilini jemgyýetimizde her hili pudaklarda arkaýyn ulanyp bilerler.

“Iňlis Dili – Advanced”

“Iňlis dili – Advanced” kursyny tamamlan diňleýjiler  iňlis dilini aýdyň we ýalňyşsyz  ulanyp bilmek derejesine eýe bolarlar. Diňleýjiler birnäçe temada daşary ýurtly ynsanlar bilen uzyn möhletli gepleşikleri ýerine ýetirip bilerler, her hili temada kitaplary okap aňsatlyk bilen düşünip ýa-da düşündirip bilerler, göçme manyly sözleriň manylaryny has ýeňil düşünerler, giňişleýin we çylşyrymly abzaslary okap, özleşdirip, aňsatlyk bilen düşündirip bilerler. Iňlis dilini jemgyýetimizde her hili pudaklarda arkaýyn ulanyp bilerler. Hem-de öz pikirlerini iňlis dilinde beýan edip bilerler.

SAT

SAT – Bu ýokary okuw mekdeplerine giriş synagynyň bir görnüşi bolup, dil öwrenijileriň ýokary bilim almag taýýynlyk derejesini ölçeýär.

SAT synagynyň beýleki iňlis dilini biliş derejäňi barlaýan synaglardan tapawudy munda matematika bölüminiň hem bolmagydyr. Şonuň üçin SAT kursunyň dowamynda diňleýjileri iňlis dili bölümine hem-de matematika bölümine aýry-aýry mugallymlar taýýarlar. TOEFL testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Şeýle-de diňleýjiler hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen dil başarnyklaryny ösdürip bilerler.

IELTS

IELTS (International English Language Testing System) – bu, edil TOEFL ýaly, iňlis dilini biliş derejäňi ölçeýän halkara synagdyr. IELTS iki görnüşli synag hödürleýär: biri Akademiki, beýlekisi Umumy Barlag. Ýokary okuwa ýa-da işe girjek bolanyňyzda onuň esasan akademiki görnüşiniň netijeleri talap edilýär. IELTS diňlemek, okap düşünmek, gepleşik we ýazmak  ukyplaryňy barlaýan 4 bölümden ybaratdyr.

“Iňlis dili – IELTS” kursunyň dowamynda diňleýjilere IELTS testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Şeýle-de diňleýjiler hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen dil başarnyklaryny ösdürip bilerler.

TOEFL

TOEFL – doly görnüşde “Test Of English as a Foreign Language” bolup, “Daşary ýurt dili hökmünde iňlis dili synagy” diýmegi aňladýar. Häzirki wagtda internet üsti bilen geçirilýän TOEFL IBT synagy esasy synag görnüşinde bolmagynda galýar.

“Iňlis dili – TOEFL” kursunyň dowamynda diňleýjilere TOEFL testi barada gysgaça tanyşdyrylyşdan soňra synagda wagty tygşytly peýdalanmak, aljyramazlyk, synagy aňsat ýollar bilen çözmegiň usullary barada maslahatlar berler. Diňleýjiler ilki mini testleriň soňra edil hakyky synagdaky ýaly testleriň üsti bilen diňlemek, okap düşünmek, gepleşik we ýazmak ýaly dil başarnyklaryny ösdürip bilerler. Şeýle-de synagda gabat gelip biljek täze sözler we düzme ýazmagyň yzygiderliligi, pikirleriňi barada ýörite sapaklar geçirler.

Iňlis Diliniň Amalyýet Okuwy

“Iňlis dili – Practical Course” kursyny tamamlan diňleýjiler kurs möhletiniň dowamynda birnäçe temalarda maslahatlaşylýan pikiriň peýdaly ýa-da peýdasyz taraplarynyň özleşdirilenligi sebäpli iňlis dilinde öz pikirlerini aňsatlyk bilen beýan edip bilerler.

Rus Dili başlaýanlar üçin

“Русский язык для начинающих” tapgyryny üstünlikli özleşdiren diňleýijiler:  

- dürli temalar boýunça: salamlaşmak – sagbollaşmak, ӧz durmuşy hakynda, maşgala, duşuşyk,  telefon arkaly gürleşmek hakynda öz ara gürrüňdeş bolmagy, diňleýiji öz dostlary hakynda, ýaşaýan şäheri hakynda, öz watany hakynda, synpdaşlary hakynda dürli gürrüňleri bermegi;

- gramatikanyň esaslaryndan: Настоящее время глагола, существительные, сказуемое, подежи, суффиксы, приставки, местоимения, Главные /Второстепенные члены предложения ýaly materiallary sӧzlemlerde we söhbetdeşlik arkaly bolsa sözleýişde ulanmagy öwrenerler.

Rus Dili dowam etýänler üçin

“Русский язык для продолжающих” tapgyryny üstünlikli özleşdiren diňleýijiler:

- has çuňlaşdyrylan sözler we söz düzümlerini ulanmagy we çylşyrymly tekstler bilen işlemegi, dürli temalarda ýagny wagtlar, türkmen toýlary hakynda, senenama, dünýä ýurtlary we şäherleri hakynda, eserler hakynda, keseller we hassalar, otel, restoran, teatr, konsert, muzeý, galereýa ýaly temalarda öz ara gürrüňdeşlik geçirmegi hem de ýazuw arkaly ýazyp has içgin özleşdirmegi;

- gramatikanyň esaslaryndan: существительные, сказуемое, местоимения, Настоящее, Прошедшее, Будущее время глагола, Главные/Второстепенные члены предложения, Прямая речь, словосочитание ýaly materiallary sözleýişde we ýazuwda ulanmagy öwrenerler.

“Niveaustufe A1”

Nemes dili “Niveaustufe A1” kursuny tamamlan diňleýjiler nemes diliniň umumy temalary bolan tanyşlygy, salamlaşmagy, şahsy maglumatlay aýdyp bilmegi, sada sözlemleri düzüp bilmegi we sada soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habar gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler. Sada sözlemler sözlemler bilen daşary ýurtly raýatlar bilen gürrüňdeş bolup bilerler, sada sözlemleri ýazyp ýa-da okap bilerler, gündelik durmuşymyzda gerek bolan gepleşikleri aýdyp bilerler, özüni we ýanyndaky birini tanyşdyryp bilerler.

“Niveaustufe A2”

Nemes dili “Niveaustufe A2” kursuny tamamlan diňleýjiler sada abzaslary ýazyp bilerler, A1 kursundaky geçilenleri gysga wagtyň içinde özleşdirerler, öwrenen zaman şekilleri bilen özlerini tanadyp bilerler, öten zaman, geljek zaman, häzirki zaman şekillerinde gürrüň berip bilerler, gyzyklanmalary barada gürrüňdeşlik geçirip bilerler.

“Niveaustufe B1”

Nemes dili “Niveaustufe B1”  kursuny tamamlan diňleýjiler gündelik işleri barasynda daşary ýurtly raýatlar bilen  aňsatlyk bilen düşünşip bilerler,  täze öwrenen sözlem gurluşlary bilen çylşyrymly bolmadyk abzaslary düşünip we ýazyp bilerler. Diňleýjiler bermek isleýän maglumatlaryny aňsatlyk bilen  düşündirip,   kyn tekstlere düşünip bilerler we özleri we gyzyklanmalary barda söhbetdeşlik edip bilerler.  Maglumatlary bökdençsiz aýtmagy başaryp bilerler.

“Niveaustufe B2”

Nemes dili “Niveaustufe B2” kursuny tamamlan diňleýjiler nemes diliniň sözlem gurluşlaryny has içgin öwrenip bilerler. Daşary ýurtly raýatlar bilen uzak möhletli gürrüňdeşligi alyp baryp bilerler, uly tekstleri  ýazyp bilerler. Berlen temalar boýunça has giňişleýin pikirlerini aňladyp bilerler, gündelik durmuş bilen bagly maglumatlary aňsatlyk bilen düşündirip bilerler. Iş bilen bagly terminlere düşünip we olary ulanyp özleri barada gürrüň berip bilerler, döwrebap temalar barada öz pikirlerini beýan edip bilerler.

“Niveaustufe C1”

Nemes dili “Niveaustufe C1” kursuny tamamlan diňeýjiler nemes dilini ýalňyşsyz ulanyp bilmek derejesine  eýe bolarlar. Diňleýjiler  birnäçe temalar boýunça daşary ýurtly raýatlar bilen uzyn gepleşikleri alyp baryp bilerler, dürli temalar boýunça boýunça kitaplary okap, oňa aňsatlyk bilen düşünip bilerler, giňişleýin we çylşyrymly abzaslary okap, oňa aňsatlyk bilen düşünip bilerler we göçme manyly sözlere düşünip bilerler. Diňleýjiler ele alan bilimlerini ýurdumyzyň dürli pudaklarynda ulanyp bilerler.

Başlangyç kompýuter sowatlylygy

“Kompýuter I – Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel” kursyny üstünlikli tamamlan diňleýjiler kompýuter tilsimatynyň başlangyç maglumatlaryny biler, resminamalaryň üstünde Microsoft WORD programmasynyň kömegi bilen işläp biler, kepilnamalary, gutlag hatlaryny, tablisalar bilen baglanyşykly hemme işleri  taýýarlap bilerler, Microsoft Excel programmasynyň kömegi bilen bolsa hasabat işlerini ýerine ýetirip biler. 

Grafika 2D

"Kompýuter II– Adobe Photoshop, Coreldraw” kursyny tamamlan diňleýjiler Adobe Photoshop programmasynyň kömegi bilen suratlaryň üstünde işläp bilerler, Coreldraw programmasynyň kömegi bilen bolsa mahabatlandyrma işlerini taýýarlap bilerler. 

Arhitektur Çyzuw

“Kompýuter III – AutoCAD” kursyny tamamlan diňleýjiler 2 ölçegli (2D) we 3 ölçegli (3D) çyzgylary çyzyp bilerler.

Grafika 3D

“Kompýuter IV – 3DS Max” kursyny tamamlan diňleýjiler 3 ölçegli (3D) modelleri taýýarlap bilerler.

Programmirlemäniň Esaslary

“Programmirleme Dilleri” kursyny tamamlan diňleýjiler programmirleme dilleri we programma düzme tilsimleriniň içgin syrlary bilen tanyşdyrylar. Programmirleme dilleriň aýratynlyklary, taslama düzmegiň ädimleri, programmanyň dogrulygyny barlamagyň usullary ýaly goşmaça möhüm maglumatlary öwrenerler. Mundan başga-da, diňleýji algoritmler dünýäsinden birnäçe belli algoritmler bilen tanyşar, algoritm düzmegiň we seljermegiň ýollaryny öwrener.

Web Dizaýn

“Web Dizaýn” kursyny tamamlan diňleýjiler web äleminiň tilsimleri bilen ýakyndan tanşyp, zerur bolan dizaýn esbaplary ulanmak, ol esbaplar kömegi bilen täsin, funksional we estetiki taýdan görnükli web sahypalary taýýarlamak ýaly işleriň ýerine ýetirilişi içgin öwrenerler.

Web Programmirleme

“Web Programmirleme” kursyny tamamlan diňleýjiler web ulgamynda ulanylýan programmirleme usullaryny, maglumat ammaryny emele getirmek, maglumatlary ýygnamak we işläp taýýarlamak ýaly möhüm tilsimleri öwrenerler. Mundan daşary hem diňleýjiler döwrebap web tehnologiýalar bilen tanyşdyrylar we bu tehnologiýalaryň degişli ulanyş ýerleri barada doly maglumat beriler.

Elementar Funksiýalar we Geometriýanyň Başlangyçlary

“Matematika II” kursuny tamamlan diňleýjiler matematika ylmynyň çuňňurlygyna aralaşyp başlarlar. Bu kursda diňleýjiler geometrýa degişli: geometriýanyň esasy düşünjeleri we üçburçluklara degişli mysallar bilen, algebra degişli bolsa: kwadrat we n-nji derejeli kökler, kwadrat deňlemeler we deňsizlikler, modul bilen baglanşykly deňlemeler we deňsizlikler, görkezijili deňlemeler, funksiýalara we kwadrat funksiýalara degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Trigonometriýanyň Esaslary we Üçburçluklar

“Matematika III” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: gönüburçly, deňýaňly we deňtaraply üçbuçluklar, üçburçlugyň medianasy, bissektrisasy we beýikligi, üçbuçlygyň meýdany we meňzeşlik nyşanlary mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: trigonometriýa, logarifmiki deňlemeler we deňsizlikler we polinom mowzugyna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Yzygiderlikler We Dörtburçluklar

“Matematika IV” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpburçluklar we dörtburçluklar, töwerek we tegelek mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: kompleks sanlar, jem we köpeltmek belgisi, arifmetiki we geometriki progressiýa mowzugyna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Algebra We Analiziň Başlangyçlary we Aýlanma Jisimleri

“Matematika V” kursunda diňleýjiler geometrýa degişli: köpgranlyklar we aýlanma jisimleri mowzuklary bilen baglanşykly, algebra degişli bolsa: funksiýanyň predeli we önümi, kesgitli we kesgitsiz integrallar, faktorial, kombinatorika, binom-nýuton, ähtimallyklar teoriýasy mowzuklaryna degişli mysallar we testler bilen tanşyp bilerler.

Çagalar üçin Iňlis Dili

Iňlis dili (Çagalar üçin) okuwy 6-11 ýaşly çagalar üçin niýetlenendir. Makasatnamalar düzülende iňlis diliniň  özboluşly häsiýeti göz öňünde tutulyp, Diýarymyzda we Beýik Britaniýanyň okuw mekdeplerinde giňden ulanylýan iň ygtybarly, iň kämil okuw kitaplary we gollanmalary peýdalanyldy. Çagalaryň ýaş aýratynlyklaryny göz öňünde tutmak bilen sapaklaryň dowamynda oýunlar, aýdymlar we sahnalar hem maksatnama goşuldy.

Iňlis dili “Kids Starter”

Iňlis dili “Kids Starter” kursuny tamamlan diňleýjiler  iňlis diliniň  elipbiýini, 1-den 20-ä çenli sanamagy, öz adyny aýtmagy, käbir reňkleriň atlaryny aýtmagy, “Bu näme?” ýaly örän ýönekeý soraglary soramagy, käbir haýwanlaryň atlaryny aýtmagy, käbir kärleriň atlaryny, käbir mekdep esbaplarynyň atlaryny öwrenerler.

Iňlis dili “Kids 1”

Iňlis dili “Kids 1” kursuny tamamlan diňleýjiler iňlis diliniň umumy temalary bolan tanyşlygy, salamlaşmagy, başgalary tanatmagy, sada sözlemleri düzüp bilmegi we sada  soraglar sorap bilmegi, ýöňkemeleri, eýe we habar gurluşyny, wagt we sagada degişli sözlemleri öwrenip bilerler.

Iňlis dili “Kids 2”

Iňlis dili “Kids 2” kursuny tamamlan diňleýjiler sada abzaslary ýazyp bilerler, Kids 1 kursundaky geçilenleri gysga wagtyň içinde özleşdirerler, gyzyklanmalary barada, gündelik edýän işleri barada, gürrüňdeşlik geçirip bilerler hem-de kärler barada öwrenerler.

Iňlis Dili “Kids 3”

Iňlis dili “Kids 3” kursuny tamamlan diňleýjiler has kynrak sözlemler gurmagy, mylakatly jogaplar bermegi, zatlary mukdaryny beýan etmegi, düýnki we şugünki howa barada gürrüň açmagy, ýaşaýan ýeriň barada sorag-jogap alyşmagy, kärler we iş ýerleri barada gürleşmegi, adamlary deňeşdirmegi öwrenerler.

Iňlis Dili “Kids 4”

Iňlis dili “Kids 4” kursuny tamamlan diňleýjiler seneleri aýtmagy, geljeki zamanda sözlemleri gurmagy, ulalanda haýsy kärde işlemek isleýändiklerini beýan etmegi, öz pikirlerini aýtmagy, öten zamanda sözlem gurmagy, başgalara öz kömegi hödürlemegi, halaýan we halamaýan zatlaryny beýan etmegi öwrenerler.

Iňlis Dili “Kids 5”

Iňlis dili “Kids 5” kursuny tamamlan diňleýjiler zatlary san we mukdarda aýtmagy, deňeşdirmegi we öz pikirini beýan etmegi, dynç alyş günleri barada gürrüň açmagy, halaýan we halamaýan zatlaryny beýan etmegi, pasyllary we howalary barada gürrüň etmegi we öz pikirini aýtmagy, ýoldaşyndan daşary ýurtda bolup görenligi barada gürrüň açmagy öwrenerler.

Iňlis Dili “Kids 6”

Iňlis dili “Kids 6” kursuny tamamlan diňleýjiler degişliligi beýan etmegi, tassyklamagy, maslahat soramagy, rugsat soramagy, daşary ýurt dilleri we tagamlary barada gürrüň açmagy, wagty (dowamlylygyň) beýan etmegi, başarnyklaryň (öten zamanda) beýan etmegi, etmek isleýän zatlaryň barada gürrüň etmegi öwrenerler.

Çagalar üçin matematika

Kiçi ýaşly çagalar üçin Matematikanyň birinji, ikinji, üçünji we dördünji kurslaryny tamamlan diňleýjiler orta mekdepleriň 4-nji, 5-nji we 6-njy synp meýilnamalarynyň esasy temalaryny özleşdirip bilerler.

Kurslarda diňleýjiler arifmetikanyň esaslaryny, köpeltmek tablisasyny, sütünleýin mysallary, mysallary yzygiderlikde çözmegi öwrener.