Okuwlar
Başlangyç kompýuter sowatlylygy

“Kompýuter I – Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel” kursyny üstünlikli tamamlan diňleýjiler kompýuter tilsimatynyň başlangyç maglumatlaryny biler, resminamalaryň üstünde Microsoft WORD programmasynyň kömegi bilen işläp biler, kepilnamalary, gutlag hatlaryny, tablisalar bilen baglanyşykly hemme işleri  taýýarlap bilerler, Microsoft Excel programmasynyň kömegi bilen bolsa hasabat işlerini ýerine ýetirip biler. 

Grafika 2D

"Kompýuter II– Adobe Photoshop, Coreldraw” kursyny tamamlan diňleýjiler Adobe Photoshop programmasynyň kömegi bilen suratlaryň üstünde işläp bilerler, Coreldraw programmasynyň kömegi bilen bolsa mahabatlandyrma işlerini taýýarlap bilerler. 

Arhitektur Çyzuw

“Kompýuter III – AutoCAD” kursyny tamamlan diňleýjiler 2 ölçegli (2D) we 3 ölçegli (3D) çyzgylary çyzyp bilerler.

Grafika 3D

“Kompýuter IV – 3DS Max” kursyny tamamlan diňleýjiler 3 ölçegli (3D) modelleri taýýarlap bilerler.

Programmirlemäniň Esaslary

“Programmirleme Dilleri” kursyny tamamlan diňleýjiler programmirleme dilleri we programma düzme tilsimleriniň içgin syrlary bilen tanyşdyrylar. Programmirleme dilleriň aýratynlyklary, taslama düzmegiň ädimleri, programmanyň dogrulygyny barlamagyň usullary ýaly goşmaça möhüm maglumatlary öwrenerler. Mundan başga-da, diňleýji algoritmler dünýäsinden birnäçe belli algoritmler bilen tanyşar, algoritm düzmegiň we seljermegiň ýollaryny öwrener.

Web Dizaýn

“Web Dizaýn” kursyny tamamlan diňleýjiler web äleminiň tilsimleri bilen ýakyndan tanşyp, zerur bolan dizaýn esbaplary ulanmak, ol esbaplar kömegi bilen täsin, funksional we estetiki taýdan görnükli web sahypalary taýýarlamak ýaly işleriň ýerine ýetirilişi içgin öwrenerler.

Web Programmirleme

“Web Programmirleme” kursyny tamamlan diňleýjiler web ulgamynda ulanylýan programmirleme usullaryny, maglumat ammaryny emele getirmek, maglumatlary ýygnamak we işläp taýýarlamak ýaly möhüm tilsimleri öwrenerler. Mundan daşary hem diňleýjiler döwrebap web tehnologiýalar bilen tanyşdyrylar we bu tehnologiýalaryň degişli ulanyş ýerleri barada doly maglumat beriler.