Gujurly Bilim Merkeziniň diňleýjileriniň arasynda “Golden Bookmark” kitap okamak bäsleşigi
Gujurly Bilim Merkeziniň diňleýjileriniň arasynda “Golden Bookmark” kitap okamak bäsleşigi

Gujurly Bilim Merkeziniň diňleýjileri üçin bäsleşik kategoriýalary:

Kategoriýa
Kitaplar
Türkmen dili

Geklberri Finniň başdan geçirenleri (Mark Twen)

Rus dili
Финансист (Теодор Драйзер)
Iňlis dili
A Wrinkle in Time (Madeleine L'Engle)


Bäsleşigiň düzgünleri:

 1. Synagyň geçirilýän ýeri, senesi we wagty: Gujurly Bilim Merkezi / 18.05.2024 (Şenbe) / 12:00
 2. Synag TEST görnüşinde geçiriler
 3. Sorag sany / testiň dowamlylygy : 50 sorag / 50 minut
 4. Synagda kitapda agzalyp geçýän käbir sözleriň manysy, sinonimi we / ýa-da antonimi hem soralyp bilner.
 5. Nädogry jogaplar ahyrky baly peseldýär!
 6. Soraglar diňe okuw merkezimiz tarapyndan berlen kitap nusgalaryndan taýýarlanjakdyr!
 7. Ahyrky netijesi 60-dan pes bolan gatnaşyjylar derejelendirmä degişli däldirler!
 8. Gatnaşyjy diňe bir kategoriýa boýunça bäsleşige gatnaşyp biler!
 9. Ýer paýlanyşygy kategoriýalara görä aşakdaky ýaly kesgitlener:
  • Bir kategoriýada 1-5 gatnaşyjy bolsa – diňe 1-nji ýer;
  • Bir kategoriýada 6-9 gatnaşyjy bolsa – 1-nji we 2-nji ýer;
  • Bir kategoriýada 10 we ondan köp gatnaşyjy bolsa – 1-nji, 2-nji we 3-nji ýerler;

Ýeňijiler gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanar!

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler 15.05.2024 senä çenli ýazylmalydyrlar!

Ýazylmak üçin şu salgy boýunça geçip, "Google Forms" anketasyny doldurmagyňyzy haýyş edýäris: https://forms.gle/bHC9vtnbB4NVd8FZ8